Referater generalforsamling


Referat fra generalforsamling i Svendborg Motorbådsklub

Torsdag d. 11. oktober 2018Dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5.Valg af formand. (ulige år)

6.Valg af kasserer. (lige år)

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.Valg af revisor.

9.Valg af Turudvalg.

10.Valg af Bladudvsalg.

11.Eventuelt.


Formanden Henning Larsen bød velkommen til de 25 fremmødte.


Ad. 1:Bestyrelsen  foreslog Finn Mathiasen, der blev enstemmigt valgt.

Finn Mathiasen oplyste at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Ad. 2:Formanden aflagde beretning fra det forløbne år. Det blev godkendt.

Henning bød velkommen til nye medlemmer.

Klublokale hænger i en tynd tråd, ind til videre vil kommunen kun være

med til at lave lejekontrakt for et halvt år. Der er sat 3 arkitekter på projektet,

derfor kan Henning ikke oplyse forsamlingen om noget endnu. Henning

holder sig underrettet. Efter marts mdr. 2019 ved vi mere.

Der opfordres til at alle kikker efter mulige lokaler, der måske kan bruges til

et  klublokale.

Henning takkede alle de medlemmer, som har været med til at hjælpe, så ar-

rangementerne  kunne løbe af stablen i 2018. Ligeledes en tak til Ribol for

kødet til gule ærter og Nejse med gran til julestue og julefrokost.

Flytning af Ø-festen var til stor tilfredshed for medlemmerne, så det vil vi

gøre igen til næste år.


Ad. 3:Kasserer Tommy gennemgik det udleverede regnskab og Inge Mathiasen ville gerne have Turudvalgets regnskab også var der særskilt, dette bliver lavet.

Regnskabet blev godkendt.


Ad. 4:Der var kommet 1 forslag fra bestyrelsen om at der kom en rygepolitik i klublokalet, hvor bestyrelsen får lavet det. Dette blev vedtaget.


Ad. 5:Kun Ulige år.


Ad. 6:Bestyrelses valg:

Kassereren genvalgt.

I stedet for Uffe er Henrik (Neise) trådt ind i 1 år. (Henrik kan ikke tage lørdagsvagter, men vil gerne hjælpe med indkøb af øl og vand).


Der mangler en sekretær fra bestyrelsen Per og Villy stemte i mod, som det ser ud i dag, hvor Ulla sidder uden for bestyrelsen, men sidder som sekretær.


Ad. 8: Valg af revisor:

  Janne Sørensen for 2 år

  Per ”tømmer” for 1 år


Ad. 9:  Valg af turudvalg:

  Henning Nørregaard, Mogens Christensen, Tom Rasmussen


Ad.10:   Bladudvalg:

   Der er intet bladudvalg.


Ad.11:   Eventuelt:

   Ny telefontavle bliver færdig gjort til sæson 2019.

   I forbindelse med betaling af kontingent, vil der blive sendt 1 rykker ud der-

   efter vil man blive slettet, hvis der ikke bliver betalt.


   Villy foreslog at vi burde kunne se hvor mange antal der er i klubben og samtidig

   skal bestyrelsen gøre mere for at finde ud af hvor mange nøgler til klubben

   der er ude at svømme.


   Inge foreslog at bestyrelsen igen skulle prøve at se på Frederiks øen om mulig

   klublokale.


   Per foreslog at man ikke har musik til klubbens arrangementer, for at undgå un-

   derskud til disse.


   Formanden takkede for god ro og orden.   Referent  Ulla Clausen.

   

   
 

Svendborg 19. oktober 2017
Referat fra generalforsamling i Svendborg Motorbådsklub

torsdag d. 12. oktober 2017.Dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5.Valg af formand. (ulige år)

6.Valg af kasserer. (lige år)

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.Valg af revisor.

9.Valg af Turudvalg.

10.Valg af bladudvalg.

11.Eventuelt.Formand Henning ”Heks” Larsen bød velkommen til de fremmødte.Ad. 1:Bestyrelsen foreslog Jørgen Pedersen, der blev enstemmigt valgt.

Jørgen Pedersen oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Ad. 2:Formand Henning ”Heks” Larsen aflagde beretning fra det forløbne år og takkede bestyrelsen for udført arbejde. Et velkommen til nye medlemmer også en stor tak til Tommy, Poul og Bent for deres arbejde med de guleærter og brunkål . Da bestyrelsen ikke mener at vi bliver smidt ud af vores klubhus, bliver der lidt renovering hen af vejen i klubben. Henning oplyste at ZIMAX kommer ned og fortæller om deres plan med havnen, det bliver d. 2/11 kl. 19.00.

Forsamlingen sluttede med 1. min. Stilhed til ære for afdøde: Vera Petersen og Mogens Petersen ”vand”.

Beretningen blev godkendt.


Ad. 3:Kasserer Tommy  gennemgik det udleverede regnskab.

Regnskab for Turudvalg og

Svendborg – Nyborg Lohalstur blev ligeledes gennemgået.

Regnskabet blev godkendt.


Ad. 4:Der var indkommet 1 forslag fra Henning Nørregaard.

Jeg foreslår at fisketuren bliver afholdt en uge før den nuværende, da det ramler sammen med ”SILVER RUDDER”.

Vi har svært ved at få pladser her i havnen.

Forslaget blev vedtaget, turudvalget kikker på det.


Ad. 5:Kun lige år.


Ad. 6:Bestyrelse valg:

Uffe Fischer, Jesper Mortensen, Jimmi

Bent Hansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Kurt ”Taxa” Rasmussen fortsætter som suppleant.


Ad. 7:Jørgen Petersen genvalgt som revisor.


Ad. 8:Turudvalg:

Leif Clausen genvalgt.

Mogens Kristensen genvalgt

Tom blev nyvalgt.


Ad.  9:Bladudvalg/Hjemmeside:

Da Poul har trukket sig, lovede Ulla at køre Hjemmeside videre

Vores hjemmeside hedder: www.svendborgmotorbaadsklub-smk.dk

(Du kan sende din mailadresse til Poul Madsen, poul.madsen@gudmeaf.dk ,så vil nyhedsbrevet blive sendt til din egen mailadresse, men samtidig også ligge på hjemmesiden.

P.S efterfølgende viser det sig at der er sket en misforståelse. Poul vil gerne fortsætte med Hjemmesiden, så Ulla fungerer så som ”sekretær” hjælper.


Ad. 10:Evt:

Conny Bergmand foreslog at Tysklandsturen blev flyttet, så den ikke lå for tæt på påske. Dette ville turudvalget forsøge at gøre noget ved.


Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21, og formanden takkede for god ro og orden.
Referent: Ulla Clausen


Lagt på hjemmesiden 11. januar 2018

_________________________________________________________________________________________________________
Gudme 14. september 2017


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svendborg Motorbådsklub,

torsdag d. 12. oktober 2017.


Dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5.Valg af formand. (ulige år)

6.Valg af kasserer. (lige år)

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.Valg af revisor.

9.Valg af Turudvalg.

10.Valg af bladudvalg.

11.Eventuelt.


Ad. 5:Henning ”Heks” Larsen modtager genvalg.

Ad. 6:Kun lige år.

Ad. 7:Henning ”Heks”, Bent, Uffe, Jesper og Kurt modtager genvalg.

Bjarne, Per og Poul ønsker ikke genvalg.

Ad. 9:Henning ”Heks” ønsker ikke genvalg.

Ad. 10:Poul ønsker ikke genvalg.


Poul Madsen, bestyrelsesmedlem. Lagt på hjemmesiden 14. september 2017


Følgende annonce kommer i Ugeavisen Svendborg tirsdag den 26. september 2017.


Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00 i klubben.


Se dagsorden på hjemmesiden

http://www.svendborg-motorbaadsklub-smk.dk


Poul Madsen, SekretærLagt på hjemmesiden 14. september 2017


_________________________________________________________________________________________________________


Referat fra generalforsamling i Svendborg Motorbådsklub torsdag d. 10. oktober 2016.Dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5.Valg af formand. (ulige år)

6.Valg af kasserer. (lige år)

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.Valg af revisor.

9.Valg af Turudvalg.

10.Valg af bladudvalg.

11.Eventuelt.Formand Henning ”Heks” Larsen bød velkommen til de fremmødte.Ad. 1:Bestyrelsen foreslog Jørgen Pedersen, der blev enstemmigt valgt.

Jørgen Pedersen oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Ad. 2:Formand Henning ”Heks” Larsen aflagde beretning fra det forløbne år og takkede bestyrelsen for udført arbejde. Formandens beretning blev godkendt.


Ad. 3:Kasserer Inge Mathiasen gennemgik det udleverede regnskab.

Der var kommentarer til den øgede varmeudgift, og det skyldes periodeforskydning. Regnskab for Turudvalg og

Svendborg – Nyborg Lohalstur blev ligeledes gennemgået. Regnskaber blev godkendt.


Ad. 4:Der er modtaget 1 forslag fra Poul Madsen vedr. indkøb af nye borde og stole. Dag Formand Henning ”Heks” Larsen og Kurt ”Taxa” Rasmussen har tilbudt at reparere de gamle borde ( 18. oktober – borde er repareret. Husk at løfte bordene, når de skal flyttes – ikke slæbe bordene hen over gulvet ! ), er det kun indkøb af nye stole, der skal tages stilling til ( 26. oktober – nye stole er bestilt og kommer i starten af december. ). Jørgen Pedersen gjorde opmærksom på, at det alene var bestyrelsen, der skulle beslutte dette, og Poul Madsen oplyste, at bestyrelsen havde besluttet at fremlægge det på

generalforsamlingen, så medlemmerne havde mulighed for at give deres besyv med. Forslag om indkøb af nye stole blev vedtaget.  Poul Madsen sørger for dette. (Skulle et medlem gerne ville købe nogle af de gamle stole, kan henvendelse ske til næstformand Per Pedersen.).


Ad. 5:Kun ulige år.


Ad. 6:Da Inge Mathiasen ikke genopstiller, stillede Poul Madsen forslag om, at Tommy Hansen blev ny kasserer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Ad. 7:Poul Madsen genvalgt og blev valgt til sekretær.

Bjarne Anderskov fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Jesper Mortensen blev valgt til bestyrelsen.

Uffe Kruse Fischer blev valgt til bestyrelsen.

Bent Hansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

Kurt ”Taxa” Rasmussen fortsætter som suppleant.


Ad. 8:Janne Sørensen genvalgt som revisor.


Ad. 9:Henning ”Heks” Larsen blev genvalgt.

Leif Clausen genvalgt.

Mogens Kristensen er nyt medlem i turudvalget.


Ad. 10:Ulla Clausen og Inge Mathiasen ønskede ikke at fortsætte i bladudvalget, og da der ikke meldte sig nogen kandidater, foreslog sekretær Poul Madsen, at der i stedet skulle laves et nyhedsbrev, der bliver lagt på hjemmesiden, og at der også skulle lægges kopier af nyhedsbrevet i klubben. Dette var der opbakning til at prøve i et års tid, og så på næste generalforsamling tage stilling til, om dette skulle være en blivende løsning.

Vores hjemmeside hedder: www.svendborgmotorbaadsklub-smk.dk

(Du kan sende din mailadresse til sekretær Poul Madsen, poul.madsen@gudmeaf.dk ,så vil nyhedsbrevet blive sendt til din egen mailadresse, men samtidig også ligge på hjemmesiden.


Ad. 11:Niels spurte ind til tidligere forslag om, at begge i en husstand var stemmeberettiget. Selve forslaget er trukket tilbage, idet de nuværende vedtægter er gode nok, og at begge i en husstand har stemmeret.

Herefter tog formanden ordet, og takkede de afgående medlemmer af bestyrelsen og bladudvalget for udført arbejde, og kvitterede med et par flasker.


Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21, og formanden takkede for god ro og orden.
Referent: Poul Madsen._________________________________________________________________________________________________________
Gudme 14. oktober 2015Referat fra generalforsamling i Svendborg Motorbådsklub, torsdag d. 8. oktober 2015.
Dagsorden:


1.Valg af dirigent.

2.Bestyrelsens beretning ved formanden.

3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4.Forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag.

5.Valg af formand. (ulige år)

6.Valg af kasserer. (lige år)

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.Valg af revisor.

9.Valg af Turudvalg.

10.Valg af bladudvalg.

11.Eventuelt.


Formand Bjarne Anderskov bød velkommen til de fremmødte.


Ad. 1:Bestyrelsen foreslog Jørgen Pedersen, der blev valgt.

Jørgen Pedersen oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.


Ad. 2:Formand Bjarne Anderskov aflagde beretning fra det forløbne år og takkede bestyrelsen for udført arbejde. Formandens beretning blev godkendt.


Ad. 3:Kasserer Inge Mathiasen gennemgik det udleverede regnskab. Nørregård spurgte til, hvorfor huslejen er blevet dyrere, Det skyldes, at vi har betalt for 3 halve år.

Ulla – forsikring er blevet billigere, ja – det er kun glædeligt.

200,- kr. til Turudvalget? – ja – der har været et udlæg. Dette er returneret efter at regnskabet er blevet udarbejdet.

Leif spurgte til nyanskaffelser – ja – der er indkøbt en ny pc, da den gamle ikke kunne længere.

Regnskabet blev godkendt.Ad. 4:Der er modtaget 2 forslag fra Finn Mathiasen – Forslag 1 går ud på, at § 6 i vore vedtægter overholdes, så det kun er den, der betaler kontingent, der er stemmeberettiget.

Forslag 2 går på, at der indføres et familiekontingent på 450,- kr., så hvis man er samboende, så har begge stemmeret og er valgbare.

Jørgen Pedersen stillede spørgsmål ved den nuværende formulering i § 6, idet han mente at den kunne forstås på flere måder.

Villy støttede Finns forlag om familiekontingent.

Jørgen Pedersen foreslog, at man stemte om at lave § 6 i vedtægterne om, så der kom et familiekontingent. Dette blev vedtaget. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt bliver ændring af § 6, og udsender indkaldelse, hvor gammel og ny ordlyd medsendes, så medlemmerne kan forholde sig til forslaget.


Ad. 5:Henning ”Heks” Larsen blev enstemmigt valgt til formand.


Ad. 6:Kun lige år.


Ad. 7:Per Pedersen og Bjarne Anderskov blev valgt som medlemmer af bestyrelsen.

Finn Mathiasen og Kurt ”Taxa” Rasmussen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.


Ad. 8:Jørgen Pedersen blev genvalgt.


Ad. 9:Alle blev genvalgt, og Claus Bach indgår som ½ medlem.


Ad. 10:Alle genvalgt.


Ad. 11:Bjarne Anderskov opfordrede til, at vi mindes afdøde medlem Børge Andersen. Dette blev gjort.

Ulla opfordrede til, at medlemmerne kom med indlæg til bladet.

Finn Mathiasen oplyste, at han i dag havde 20 års jubilæum i SMK. Finn takkede Turudvalget for det gode arbejde, og takkede Ulla for indsatsen i Bladudvalget.

Inge Mathiasen takkede Villy og Finn Ole for arbejdet i bestyrelsen, og kvitterede med 2 flasker rødvin til hver.

Leif Clausen takkede for opbakningen til Turudvalget.


Generalforsamlingen sluttede kl. 20.13, og afholdtes i god ro og orden.


Referent: Poul Madsen.
Da der på generalforsamlingen var delte meninger om fortolkningen af § 6 i vedtægterne, har bestyrelsen bestyrelsen afholdt møde d. 17. november, og har besluttet, at inden der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling vedr. ændring af § 6 i vedtægterne, at vi lige skal have en jurididsk sagkyndig til at fortolke nuværende ordlyd af denne paragraf. I hører nærmere, når vi har fået en fortolkning af nuværende paragraf.


Poul Madsen, bestyrelsesmedlem.