Bestyrelsens opgaver

Gudme 27. oktober 2016


Opgavefordeling for bestyrelsesmedlemmer i Svendborg Motorbådsklub

oktober 2016.


1.Formanden leder og fordeler opgaverne, er ordstyrer til bestyrelsesmøderne, ud fra den udarbejde dagsorden. Er endvidere kontaktperson til offentligheden/offentligheden, Bestyrelsen holder møde så ofte det findes nødvendigt. Fremlægger formandens beretning til generalforsamlingen. Står for Skarø fest herunder også musik. Formanden står for klubbens arbejde, og er klubbens ansigt udadtil. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


2.Kassereren fører klubbens regnskab/regnskabsprotokol, Udarbejder årsregnskab og fremlægger det på generalforsamlingen. Indkalder revisorerne til revision af samme. Betaler regninger, herunder husleje, varme, forsikringer, øl og vand m.m. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


3.Næstformanden assisterer formanden. Står for standerhejsningsfest inkl. musik. Står for standerstrygningsfest inkl. musik. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


4.Sekretæren udfører de skriftlige arbejder, der er forbundet med generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Sørger for at referater og nyhedsbreve bliver lagt på klubbens hjemmeside. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


5.Bestyrelsesmedlem, står for klublokale og udlejning af klublokale. Står for indkøb af rengøringsmidler og materialer til vedligeholdelse. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


6.Bestyrelsesmedlem står for indkøb af øl, vand, vin og spiritus sammen med det andet bestyrelsesmedlem. Boner lægges i klubkassen. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


7.Bestyrelsesmedlem udfører opgaver efter behov. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


8.Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Indgår i barvagt på skift sammen med de øvrige i bestyrelsen, herunder oprydning og let rengøring efter vagten.


9.Generelt: Der må ikke ”lånes” af kassen, uden at der lægges et bilag i kassen. ”Lån” til eget forbrug accepteres ikke.


10.Generelt: Når man har barvagt, står man for kasse, ølsalg og salg af Ø-skrab m.m. Når der er fest, aftales der på bestyrelsesmøde, hvornår man møder, og efterfølgende møder man op til aftalt tidspunkt for oprydning og rengøring.


11.Ved spisning i klubben er kokkene betaler kokkene ikke for maden (dette er frivilligt). Under madlavningen stilles der en kasse øl til rådighed for kokkene. Har man barvagt ved arrangementet, betaler man på lige fod med de øvrige deltagere.


12.Når Turudvalget laver ture, deltager de på lige fod med de øvrige deltagere.


13.Ved ølhentning og andet arbejde i klubben bevilges der max. 2 øl pr. person (dette er naturligvis frivilligt.)


14.For udført arbejde i bestyrelsen / udvalg, afholdes der en gang om året et stormøde med mad og drikke.


15.En gang om året aftales der på bestyrelsesmøde, en hovedrengøring, hvor alle deltager.